Regulamin

Strona znajdująca się pod adresem www.modelmarket3d.com (zwana dalej Stroną) stanowi chronioną prawem autorskim (zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych- tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) własność Multiprojekt Automatyka sp. z o.o. i jego wspólników (zwanych dalej Firmą). W ramach Strony Firma zapewnia użytkownikom możliwość dzielenia się cyfrowymi projektami (wszelkie przedmioty praw własności intelektualnej umieszczone w Serwisie, niezależnie od sposobu wyrażenia, w tym utwory w rozumieniu Prawa Autorskiego o charakterze tekstowym, wizualnym, lub inne), które później mogą być wydrukowane na drukarce 3D w formie fizycznego produktu, usługami tego wydruku oraz gotowymi wydrukami (łącznie nazywane dalej Usługą). Niektóre aspekty Usług i Strony mogą wymagać dalszych instrukcji, zasad i reguł, które zostaną dołączone do Usług i/lub opublikowane na Stronie przy danych aspektach. Wszystkie te dodatkowe zasady, instrukcje i reguły są włączone do niniejszej Umowy na mocy odwołania.

1. Ogólne

1.1 Kim jest Użytkownik?

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, które zaakceptowały Regulamin i przestrzegają jego postanowień.

Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik, który założył konto Użytkownika i w tym celu podał wymagane dane.

2. Konta

2.1 Tworzenie konta

W celu korzystania z pewnych funkcji Strony (na przykład w celu zamieszczania projektu i/lub dokonywania zakupów w sklepie) Użytkownik musi zarejestrować swoje konto w Firmie (Konto) i dostarczyć pewnych informacji o sobie według tego, co podpowiada formularz rejestracji na Stronie. Użytkownik stanowi i gwarantuje, iż: (a) wszystkie wymagane informacje, które Użytkownik podaje przy rejestracji, są prawdziwe i dokładne; (b) Użytkownik będzie pilnował dokładności tych informacji. Użytkownik może skasować swoje Konto w dowolnym czasie, z dowolnych powodów, poprzez postępowanie zgodnie z instrukcjami na Stronie. Firma może zawiesić lub zakończyć działanie Konta Użytkownika zgodnie z Sekcją 9.

Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w tajemnicy swoich danych logowania do Konta i jest w pełni odpowiedzialny za wszystkie aktywności, które zostaną podjęte pod jego Kontem. Użytkownik zgadza się na to, by niezwłocznie poinformować Firmę o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu, lub o podejrzeniu nieautoryzowanego użycia swojego Konta lub o jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa. Firma nie może być i nie będzie pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub uszczerbki, powstałe przez zaniedbanie Użytkownika w kwestii powyższych wymagań.

3. Komercja

3.1. Postanowienia ogólne

Każdy Użytkownik ma możliwość sprzedaży innemu Użytkownikowi następujących towarów i usług (zwanych dalej Przedmiotami):

- wirtualny model 3D, który może zostać pobrany

- gotowy, rzeczywisty przedmiot wydrukowany na drukarce 3D

- usługa modelowania 3D

- usługa druku 3D na podstawie załączonego modelu 3D

Sprzedający to Użytkownik, który udostępnia odpłatnie i nieodpłatnie minimum jeden z wymienionych wyżej Przedmiotów. Przez osobę Kupującego rozumie się Użytkownika, który podjął czynności prowadzące do skorzystania z oferty Sprzedającego.

Ceny podawane przez sprzedających są cenami brutto, czyli zawierającymi już wszystkie podatki właściwe dla Państwa danego Sprzedawcy.

Sprzedawca ma obowiązek określić, podczas wystawiania swojej oferty, czy Przedmiot, którego jest autorem może być po transakcji wykorzystywany przez Kupującego i osoby z nim związane do celów komercyjnych. Wszelkie kwestie prawne nie ujęte w tym Regulaminie, związane z ochroną własności intelektualnej Sprzedających, określają przepisy o prawie autorskim właściwe dla jurysdykcji kraju Sprzedającego.

Kupujący i Sprzedający, akceptując Regulamin i dokonując transakcji związani są umową kupna i sprzedaży. Oznacza to, że Kupujący zobowiązuje się do rzetelnego i terminowego uregulowania swoich należności względem Sprzedawcy. Sprzedawca zobowiązuje się do udostępnienia Przedmiotu Kupującemu niezwłocznie (o ile czas realizacji transakcji nie był wyraźnie zmieniony w ofercie) po otrzymaniu od niego należności. Strona nie jest żadną stroną powyższej umowy między Kupującym a Sprzedającym i nie może odpowiadać za jej niedotrzymanie lub ewentualne jej konsekwencje.

3.2. Rodzaje opłat

Od każdej transakcji Strona pobiera 10% kwoty. Prowizja ta jest płacona zawsze przez Sprzedającego. Wystawianie Przedmiotu na sprzedaż, jak również nawiązywanie kontaktu ze Sprzedającym w celu doprecyzowania i wyceny usługi druku i/lub modelowania, są pozbawione opłat.

3.3. Rozliczenia

Podstawowymi rozliczeniami na Stronie są: między Kupującym a Sprzedającym oraz między Sprzedającym a operatorem Strony. Dostępne metody płatności za wszystkie transakcje Strony to płatność kontem PayPal lub przelewem bankowym. Dla transakcji Kupujący – Sprzedający, Kupujący może wybrać zapłatę kontem PayPal, jeśli Sprzedający takie konto posiada. W przypadku, kiedy Kupujący skorzysta z przelewu bankowego lub PayPal, wysokość prowizji za każdą transakcję naliczana jest automatycznie i sumowana na wirtualnym koncie rozliczeniowym Sprzedającego.

3.4. Terminy i konsekwencje

Jeśli kwota obciążająca konto rozliczeniowe przekracza 10zł, Sprzedający ma obowiązek uregulować swoje należności względem operatora Strony do ostatniego dnia każdego miesiąca. Sprzedawca może otrzymać fakturę za uregulowanie należności. W tym celu winien powiadomić o tym Strony drogą mailową – faktura zostanie przesłana do 10 dni roboczych drogą elektroniczną.

Sprzedawca, akceptując regulamin, zobowiązuje się do terminowego rozliczania się z operatorem Strony. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku w ciągu 30 dni kalendarzowych od jego zaistnienia, Konto Sprzedawcy zostanie dezaktywowane. Sytuacja ta nie zwalnia Sprzedającego z obowiązku uregulowania swoich należności względem operatora Strony i Firma zastrzega sobie możliwość, po kolejnych 30 dniach kalendarzowych, wkroczenia na drogę sądową lub wykorzystania wszelkich innych możliwości wyegzekwowania należności przewidzianych przez prawo i prawnie dozwolonych.

4. Treści i licencje

4.1. Treść Użytkownika

Treść Użytkownika to jakakolwiek i każda informacja i treść, którą Użytkownik zamieszcza lub posługuje się nią na Stronie lub w Usługach (np. zawartość profilu Użytkownika, jego postów). Użytkownik jest całkowicie odpowiedzialny za swoją Treść. Użytkownik przyjmuje na siebie całe ryzyko związane z posługiwaniem się Treścią Użytkownika, włączając w to jakiekolwiek zaufanie odnośnie jej wiarygodności, kompletności i użyteczności dla innych, jak również za zdradzenie w Treści Użytkownika informacji, które mogą pozwolić na personalne zidentyfikowanie Użytkownika lub trzeciej strony. Zgadzając się na Zasady Użytkowania Użytkownik zapewnia i gwarantuje, że jego Treść nie narusza postanowień Dozwolonego Użytkowania (zdefiniowanego poniżej). Użytkownik nie może oznajmiać bądź implikować, że jego Treść jest w jakikolwiek sposób dostarczana, sponsorowana lub popierana przez Firmę. Z uwagi na to, iż Użytkownik (nie Firma) jest całkowicie odpowiedzialny za swoją Treść, może on być pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli, na przykład, jego Treść Użytkownika narusza postanowienia Dozwolonego Użytkowania. Firma nie jest zobowiązana do tworzenia kopii zapasowych jakichkolwiek Treści Użytkownika i Treści Użytkownika mogą być skasowane w dowolnym momencie, bez wcześniejszego uprzedzenia. Użytkownik jest całkowicie odpowiedzialny za tworzenie kopii zapasowych swoich Treści, jeśli sobie tego życzy.

4.2. Licencja

Użytkownik niniejszym udziela, przedstawia i gwarantuje, że posiada prawa do udzielania Firmie, jej członkom i partnerom, nieodwołalnej, niewyłącznej, wolnej od tantiem i w pełni zapłaconej, ogólnoświatowej licencji na reprodukcję, dystrybucję, publiczną prezentację, przygotowanie pochodnych prac od, przyłączanie do innych prac, i jakiekolwiek inne użytkowanie Treści Użytkownika, jak również do udzielania podlicencji powyższego, wyłącznie dla celów włączania Treści Użytkownika do Strony i/lub Usług. Użytkownik zgadza się na zrzeknięcie się jakichkolwiek żądań i dochodzenia praw moralnych lub atrybucji, przy poszanowaniu Treści Użytkownika.

4.3. Polityka Dozwolonego Użytkowania

Poniższe punkty stanowią Politykę Dozwolonego Użytkowania Firmy:

a)       Użytkownik zgadza się na nie używanie Strony lub Usług w celach zbierania, wgrywania, przesyłania, wyświetlania lub dystrybuowania jakiejkolwiek Treści,

                    I. która jest niezgodna z prawem, niepokojąca, obraźliwa, niedozwolona, stanowiąca groźbę, krzywdząca, zaborcza w stosunku do prywatności innych, wulgarna, oszczercza, fałszywa, celowo dezinformująca, pornograficzna, o wyraźnym podtekście seksualnym, obsceniczna, ewidentnie obraźliwa, promująca rasizm, bigoterię, nienawiść lub fizyczną krzywdę jakiegokolwiek rodzaju w stosunku do grupy lub pojedynczej osoby, promująca nielegalną działalność lub wspierająca produkcję broni, nielegalnych materiałów lub jest w inny sposób niewłaściwa;

                II.  która narusza prawa jakichkolwiek stron trzecich, włączając w to prawa autorskie, znaki firmowe, patenty, tajemnice przedsiębiorstw, prawa moralne, prawa do prywatności i jakąkolwiek inną własność intelektualną lub prawa własności;

               III. która jest krzywdząca w stosunku do nieletnich w jakikolwiek sposób;

                IV. która jest niezgodna z prawem, regulacjami lub zobowiązaniami i restrykcjami nałożonymi przez dowolną stronę trzecią.

b)       ponad to, Użytkownik zgadza się na nie używanie Strony lub Usług w celach:

                    I. wgrywania, przesyłania lub dystrybuowania wirusów, robaków, ani żadnego oprogramowania mającego na celu czynienie szkód lub zmianę systemu komputerowego lub danych;

                  II. wysyłania niechcianej i nieautoryzowanej reklamy, materiałów promocyjnych, poczty śmieciowej, spamu, łańcuszków, piramid i każdej innej formy powtarzalnych i niechcianych wiadomości, komercyjnych i innych;

               III. pozyskiwania, zbierania i gromadzenia informacji i danych innych użytkowników, włączając w to adresy e-mail, bez zgody użytkowników;

                IV. kolidowania z, przerywania pracy lub tworzenia nadmiernego obciążenia dla serwerów lub sieci podłączonych do Strony lub Usług, lub naruszania regulacji, polityk i procedur tych sieci;

                  V.  podejmowania prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Strony lub Usług, innych systemów komputerowych lub sieci podłączonych do lub użytkowanych razem z Siecią lub Usługami, poprzez wydobywanie haseł i inne czynności;

                VI. nękania i przeszkadzania innym użytkownikom w korzystaniu ze Strony i Usług;

          VII. wprowadzania na Stronę lub w Usługi oprogramowania lub automatycznych agentów lub skryptów w celu stworzenia wielu kont, generowania automatycznego wyszukiwania, zapytań i żądań, lub w celu pozbawienia, zabrania lub zdobycia danych ze Strony lub Usług (wyłączając odwoływane pozwolenie, jakiego Firma udziela operatorom publicznych wyszukiwarek na używanie robotów w celu kopiowania materiałów ze Strony i Usług jedynie w celu do poziomu koniecznego do wykreowania dostępnych publicznie wskaźników wyszukiwania materiałów, ale nie pamięci podręcznej ani archiwów tych materiałów);

           VIII. systematycznego zbierania, osadzania i głębokiego linkowania treści z własnych stron internetowych, serwisów lub platform na Stronę w celach komercyjnych, bez wcześniejszej pisemnej zgody Firmy.

Użytkownik, który zauważy na Stronie treści naruszające powyższe wymagania ma mozliwość zgłoszenia ich jako będące sprzeczne z regulaminem poprzez kontakt info@modelmarket3d.com.

4.4. Egzekwowanie

Firma rezerwuje sobie prawo (ale nie jest zobowiązana) do przeglądania dowolnej Treści Użytkownika, rozpatrywania i/lub podejmowania odpowiednich czynności wobec Użytkownika według własnego uznania, w przypadku gdy Użytkownik naruszy postanowienia Dozwolonego Użytkowania lub jakikolwiek ich warunek lub w inny sposób stworzy dla Firmy odpowiedzialność przed trzecią osobą. Do tych czynności zaliczają się: usunięcie lub modyfikacja Treści Użytkownika, zawieszenie Konta w zgodzie z Sekcją 9 i/lub zgłoszenie do odpowiednich władz.

4.5. Informacja zwrotna

Jeśli Użytkownik dostarcza Firmie jakąkolwiek informację zwrotną lub sugestię związaną ze Stroną lub Usługą (Informację Zwrotną), jednocześnie przenosi na Firmę wszystkie prawa do Informacji Zwrotnej i zgadza się na to, by Firma używała rzeczonej Informacji Zwrotnej i informacji z nią związanych w sposób, który uważa za stosowny. Wszystkie Informacje Zwrotne, które zostaną dostarczone Firmie przez Użytkownika, są traktowane jako niekonfidencjonalne i niezastrzeżone. Użytkownik zgadza się na to, by nie dostarczać Firmie żadnych informacji lub pomysłów, które uważa za konfidencjonalne lub zastrzeżone.

5. Strona

5.1. Ograniczenia

Prawa udzielone Użytkownikom w niniejszych Warunkach Użytkowania podlegają poniższym ograniczeniom: (a) Użytkownik nie może modyfikować, tworzyć prac pochodnych od, rozkładać na części, przeprowadzać odwrotnej kompilacji ani inżynierii wstecznej jakiejkolwiek części Strony lub Usług; (b) Użytkownik nie może korzystać ze Strony lub Usług w celu zbudowania podobnego lub konkurencyjnego serwisu; (c) poza przypadkiem, gdy jest to wyraźnie oznaczone, żadna z części Strony lub Usług nie może być kopiowana, reprodukowana, dystrybuowana, publikowana ponownie, ściągana, wyświetlana, nadawana lub przenoszona w jakiejkolwiek formie poprzez jakiekolwiek środki. Każda przyszła publikacja, aktualizacja i inne dodatki do funkcjonalności Strony lub Usług podlegają zasadom zawartym w niniejszych Zasadach Użytkowania. Wszelkie prawa autorskie oraz prawa własności każdej treści Strony lub Usługi muszą zostać zachowane na każdej ich kopii.

5.2. Modyfikacje.

Firma zastrzega sobie prawo, w dowolnym momencie, do modyfikowania zawieszenia oraz przerwania działalności Strony lub Usług lub dowolnej ich części z lub bez wcześniejszego uprzedzenia. Użytkownik zgadza się na to, że Firma nie będzie odpowiedzialna względem niego lub jakichkolwiek osób trzecich, za żadne modyfikacje, zawieszenie lub przerwanie działalności Stron lub Usług lub dowolnej ich części, za wyjątkiem wystąpienia przypadku opisanego w Sekcji 8 (Ograniczenia odpowiedzialności).

5.4. Brak wsparcia i konserwacji

Użytkownik rozumie i zgadza się na to, że Firma nie będzie zobowiązana do zapewnienia mu wsparcia lub konserwacji w połączeniu ze Stroną lub Usługami.

6. Zabezpieczenia

Użytkownik zgadza się na zabezpieczenie i utrzymanie Firmy (i jej członków, pracowników i agentów) w bezpieczeństwie, włączając w to koszty i wynagrodzenia prawników, od jakichkolwiek roszczeń i żądań wystosowanych przez jakąkolwiek trzecią stronę, które powstały w związku z (a) użytkowaniem przez Użytkownika Strony lub Usług, (b) Treścią Użytkownika, (c) naruszeniem przez Użytkownika Zasad Użytkowania lub (d) naruszeniem przez Użytkownika prawa lub regulacji. Firma zastrzega sobie prawo do, na konto Użytkownika, przyjęcia wyłącznej obrony i kontroli nad każdą sprawą, w której Użytkownik powinien zabezpieczyć Firmę. Użytkownik zgadza się na współpracę w procesie obrony Firmy przed tymi roszczeniami. Użytkownik zgadza się na nie ustalanie ostateczne jakichkolwiek aspektów sprawy bez wcześniejszej pisemnej zgody Firmy. Firma podejmie rozsądne wysiłki, mające na celu powiadomienie Użytkownika o wszelkich takich roszczeniach, czynnościach lub procedurach zaraz po dowiedzeniu się o nich.

7. Ochrona danych osobowych

7.1. Dane osobowe

Firma traktuje takie informacje osobiste jak nazwisko użytkownika, adres pocztowy i elektroniczny lub numer telefonu jako prywatne i poufne. W związku z powyższym dostarczone przez użytkowników dane osobowe przechowywane są w bezpieczny sposób, a dostęp do nich mają wyłącznie upoważnieni pracownicy i wykorzystywane są wyłącznie w celu popularyzacji naszych produktów lub lepszej obsługi naszych klientów. Firma nie ujawni żadnych danych osobowych innym podmiotom.

Podczas oglądania Strony, użytkownik pozostaje anonimowy. Nie są zbierane dane osobowe. Jednak na niektórych stronach użytkownik może zostać poproszony o dostarczenie danych osobowych, w tym nazwiska, adresu poczty elektronicznej, itp., dla celów korespondencji, rejestracji lub zakupu.

7.2. Korespondencja elektroniczna

Firma może także przechowywać korespondencję elektroniczną przesyłaną przez użytkownika do pracowników obsługi klienta, administratora lub innych jednostek. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Firmę w celu stałego podnoszenia jakości obsługi klienta.

7.3. Zbieranie danych

Strona rejestruje informacje dotyczące wizyt użytkowników. Zbierane są na przykład dane statystyczne dotyczące liczby osób odwiedzających stronę w ciągu dnia, ilość zapotrzebowań na konkretne pliki ze strony, a także kraje, z których takie zapytania pochodzą. Takie zbiorcze dane statystyczne wykorzystywane są do lepszego dostosowania stron do potrzeb klienta i mogą zostać także przekazane innym podmiotom; jednak dane te nie zawierają danych osobowych i nie mogą być wykorzystywane do ich zbierania.

Technologia tzw. „cookies” może zostać wykorzystana, aby dostosować informacje na stronie do potrzeb użytkownika. Plik cookie jest elementem danych, które strona internetowa może przesłać do przeglądarki użytkownika i będzie ona przechowywana w systemie. Strona wykorzystuje się technologię cookies, aby lepiej obsługiwać użytkowników strony. Użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby umożliwić sobie przyjęcie bądź odrzucenie cookies.

7.4. Wykorzystywanie danych

Firma może wykorzystywać informacje uzyskane od użytkowników na przykład w celu pomiaru poziomu obsługi, oceny zainteresowania użytkowników różnymi produktami i usługami formy lub w celu poinformowania użytkowników nowych produktach i programach.

Wszelkie listy adresowe wykorzystywane w celu wysyłki do użytkownika ofert produktów i usług podlegają ścisłej kontroli w celu ochrony bezpieczeństwa i prywatności danych osobowych naszych klientów.

Firma uznaje wszelkie pozyskane dane osobowe za informacje poufne i nie ujawnia danych zebranych w trybie on-line stronom trzecim, chyba że jest to wymagane przez prawo lub w ramach postępowania sądowego lub działań władz. Firma nie sprzedaje, wynajmuje bądź przekazuje danych osobowych innym organizacjom.

8. Polityka własności intelektualnej

Konta Użytkowników, którzy naruszają własność intelektualną, zostaną rozwiązane.

9. Użytkowanie

9.1. Zmiany w Zasadach Użytkowania

Zasady Użytkowania podlegają okazjonalnym rewizjom i jeśli zostaną wprowadzone w nich istotne zmiany, Użytkownicy mogą zostać o nich powiadomieni poprzez wysłanie e-maila na ostatni adres e-mail, jaki został przez nich podany i/lub poprzez dobrze widoczną informację na Stronie. Zmiany wejdą w życie po siedmiu (7) kalendarzowych dniach licząc od dnia wysłania powiadomienia e-mail (jeśli dotyczy) lub po siedmiu (7) kalendarzowych dniach licząc od dnia opublikowania informacji o zmianach na Stronie. Zmiany te wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym dla każdego nowego Użytkownika Strony lub Usług. Użytkownik jest odpowiedzialny za podanie swojego aktualnego, działającego adresu e-mail. W przypadku, gdy ostatni podany przez Użytkownika adres e-mail jest nieprawidłowy lub z jakichkolwiek innych powodów nie jest w stanie dostarczyć wysłanej przez Firmę wiadomości, wiadomość ta wciąż będzie miała skutek wiążący. Dalsze użytkowanie Strony lub Usług po wysłaniu wiadomości o zmianach oznacza, iż Użytkownik zapoznał się ze zmianami i jest równoznaczne z ich akceptacją przez Użytkownika.

9.2. Umowa

Niniejsze Zasady Użytkowania składają się na Umowę pomiędzy Firmą a Użytkownikiem, dotyczącą korzystania ze Strony oraz Usług. Niemożliwość wykonania lub wyegzekwowania jakichkolwiek praw lub warunków niniejszych Zasad Użytkowania nie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się tych praw lub warunków. Słowo „włączając” oznacza „włączając bez ograniczeń”. W przypadku, gdy jakikolwiek warunek niniejszych Zasad Użytkowania z jakiegokolwiek powodu zostanie uznany za nieprawidłowy lub niemożliwy do wyegzekwowania, warunek ten zostanie odpowiednio zmodyfikowany, zapewniając mu prawidłowość i egzekwowalność na najwyższym prawnie możliwym poziomie. Użytkownik jest związany z Firmą na zasadzie niezależnego kontraktora i żadna ze stron nie jest agentem ani partnerem drugiej. Niniejsze Zasady Użytkowania, a także wymienione tu prawa i obowiązki Użytkownika, nie mogą być przydzielane, podzlecane, delegowane ani w żaden inny sposób przekazywane przez Użytkownika bez wcześniejszej pisemnej zgody Firmy. Jakakolwiek próba przydzielenia, podzlecenia, delegacji bądź przekazania, niezgodna z powyższym, zostanie uznana za nieważną i nieposiadającą mocy prawnej. Niniejsze Zasady Użytkowania są wiążące dla Użytkowników.

10. Inni użytkownicy

Każdy Użytkownik Strony lub Usług jest całkowicie odpowiedzialny za całą swoją Treść Użytkownika. Z uwagi na to, że Firma nie kontroluje Treści Użytkownika, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że Firma nie jest odpowiedzialna za żadną Treść Użytkownika i nie zapewnia żadnych gwarancji dotyczących dokładności, bycia bieżącymi, przydatnymi lub dobrej jakości w stosunku do żadnej Treści Użytkownika i Firma nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za żadną Treść Użytkownika. Interakcje i transakcje z innymi użytkownikami odbywają się wyłącznie pomiędzy tymi użytkownikami. Użytkownik zgadza się na to, że Firma nie będzie odpowiedzialna za żadną stratę lub szkodę poniesioną w wyniku jakiejkolwiek takiej interakcji. Jeśli pojawią się jakiekolwiek spory pomiędzy użytkownikami Strony lub Usług, Firma nie ma obowiązku w nich uczestniczyć.

11. Zwolnienie

Użytkownik niniejszym zwalnia i na zawsze uwalnia Firmę (i jej członków, pracowników, agentów, następców i osoby przypisane) od, i niniejszym zrzeka się i porzuca, dowolny i każdy przeszły, obecny i przyszły spór, roszczenie, żądanie, prawo, zobowiązanie, odpowiedzialność, akcję i przyczynę akcji każdego rodzaju i natury (włączając w to uszczerbek personalny, śmierć, uszkodzenie własności), które powstały lub powstają bezpośrednio lub pośrednio z, lub są bezpośrednio lub pośrednio związane z, dowolne interakcje z, działanie lub zaniechanie, innych użytkowników Strony lub Usług lub Stron Trzecich.

12. Zastrzeżenia

Strona i Usługi są dostarczane w wersji ukazanej Użytkownikowi i Firma (oraz jej dostawcy) wyraźnie zrzeka się jakichkolwiek gwarancji czy form wszelkiego rodzaju, czy to wyrażonych czy implikowanych, włączając w to gwarancje lub formy pokupności, przydatności do określonego celu, tytułu, dokładności lub nienaruszalności. Firma (oraz jej dostawcy) nie gwarantuje w żaden sposób, że Strona: (a) spełni oczekiwania użytkowników; (b) będzie udostępniana w sposób nieprzerwany, czasowy, bezpieczny i wolny od błędów lub (c) będzie dokładna, rzetelna, wolna od wirusów i szkodliwych kodów, kompletna, legalna i bezpieczna.

W całej rozciągłości dopuszczonej przez mające zastosowanie prawo, Firma niniejszym zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za defekty produktu lub jego awarie, roszczenia, które są związane z normalnym zużyciem, niewłaściwym użytkowaniem, nadużyciem, modyfikacją produktu, niewłaściwym wyborem produktu, brakiem kompatybilności z jakimikolwiek kodami lub defraudacją.

W całej rozciągłości dopuszczonej przez mające zastosowanie prawo, Firma niniejszym zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności, ryzyka, zobowiązań i szkód powstałych ze śmierci lub szkody na zdrowiu, będących wynikiem składania lub operowania produktami Firmy.

Firma nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności, ani nie będzie zobowiązana, za żadne zniszczenia i żadne wirusy czy szkodliwe oprogramowanie, które może zarazić komputer Użytkownika, sprzęt telekomunikacyjny lub inną własność, spowodowane lub powstałe przez dostęp do, użytkowanie, lub przeglądanie Strony, lub przez ściągania jakichkolwiek informacji lub materiałów ze Strony.

Niektóre jurysdykcje nie pozwalają na wykluczenie sugerowanych gwarancji, więc powyższe wyłączenia mogą nie mieć zastosowania do konkretnych użytkowników.

13. Ograniczenia odpowiedzialności

W żadnym wypadku Firma (ani jej dostawcy) nie będzie odpowiedzialna wobec Użytkownika lub jakiejkolwiek strony trzeciej za jakąkolwiek stratę zysku, lub jakiekolwiek pośrednie, całkowite, przykładowe, przypadkowe, specjalne lub karne odszkodowania, wynikłe z lub w powiązaniu z niniejszymi Zasadami Użytkowania lub użytkowanie ich przez Użytkownika, lub niemożliwość użytkowania Strony lub Usług, nawet jeśli Firma została uprzedzona o możliwości wystąpienia takich szkód. Dostęp do i użytkowanie Strony lub Usług ma miejsce na wyłączne ryzyko Użytkownika i jedynie Użytkownik będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody w jego systemie komputerowym oraz za wynikające z tego utraty danych.

14. Okres i rozwiązanie

Podlegające tej Sekcji, niniejsze Zasady Użytkowania pozostaną w pełnej mocy i skuteczności podczas gdy Użytkownik korzysta ze Strony lub Usług. Firma może (a) zawiesić prawa Użytkownika do korzystania ze Strony lub Usług (włączając w to jego Konto) lub (b) rozwiązać niniejsze Zasady Użytkowania, w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, według własnego uznania, włączając w to użytkowanie Strony lub Usług w sposób niezgodny z niniejszymi Zasadami Użytkowania. W przypadku rozwiązania niniejszych Zasad Użytkowania, Konto Użytkownika oraz jego prawo do dostępu i użytkowania Strony lub Usług zostanie natychmiastowo rozwiązane. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że rozwiązanie jego Konta wiąże się z wykasowaniem jego Treści Użytkownika, związanych z bazą danych Firmy. Firma nie będzie w żaden sposób odpowiedzialna wobec Użytkownika za jakikolwiek rozwiązanie niniejszych Zasad Użytkowania, włączając w to rozwiązanie Konta Użytkownika i skasowanie jego Treści Użytkownika. Nawet po rozwiązaniu niniejszych Zasad Użytkowania, poniższe sekcje niniejszych Zasad Użytkowania pozostają ważne odpowiednie kwestie poruszone w Zasadach Użytkowania.

15. Dane kontaktowe

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Zasad Użytkowania, prosimy o kontakt z Firmą przy użyciu formularzu kontaktowego, dostępnego na Stronie lub poprzez pocztę elektroniczną info@modelmarket3d.com.